Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bùa may của Trevelyan Hoàn Sinh

Dây chuyền của Trevelyan, thấy pháp trứ danh xứ Lyonesse, tăng cường sức tấn công của người đeo khi sử dụng vũ khí hai tay.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Double Handed: +15%

Rơi ra từ:

Thầy pháp Trevelyan Hoàn Sinh
← Trở lại