Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Handler

A fledgling handler of great Nothren beasts. It can wield the equipment of the warrior or thief.
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Ballad of Rand (Cấp độ 50)
Ballad of Brynhild (Cấp độ 60)
Temper (Cấp độ 65)

Kỹ năng:

Valhallan Đạo
Sử ma của bạn mạnh hơn một chút và có thể tấn công thường xuyên hơn.
Liên kết sử ma
Bạn đã nhận hiệu ứng "Liên kết sử ma" cấp 1 của sử ma.
← Trở lại