Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lộ trình phát triển

Danh sách sau đây bao gồm các tính năng hoặc sự phát triển được lên kế hoạch sắp tới cho Orna. Lộ trình này có thể sẽ được thay đổi và có thể sẽ không đưa vào hết tất cả các kế hoạch từ lộ trình này vào Orna.
Không thể đưa ra ngày phát hành cho bất kỳ kế hoạch nào được liệt kê dưới đây.

Sắp tới

  • Balance adjustments for Spiked Shield
  • Story & Lore redux

Sẽ đến sau

  • Followers
  • Improvements to lesser used followers
  • Follower equipment & inclination
  • Compass overhaul
  • Improved compass visuals
  • Improved management of compass markers
  • Improved battle visual effects