Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
由社區翻譯
Polski
Română
Magyar
Ukrainian
Italian
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lộ trình phát triển

Danh sách sau đây bao gồm các tính năng hoặc sự phát triển được lên kế hoạch sắp tới cho Orna. Lộ trình này có thể sẽ được thay đổi và có thể sẽ không đưa vào hết tất cả các kế hoạch từ lộ trình này vào Orna.
Không thể đưa ra ngày phát hành cho bất kỳ kế hoạch nào được liệt kê dưới đây.

Sắp tới

  • 2021 H2 Balance Patch

Sẽ đến sau

  • Story & Lore redux
  • Followers
  • Improvements to lesser used followers
  • Follower equipment & inclination
  • Compass overhaul
  • Improved compass visuals
  • Improved management of compass markers
  • Improved battle visual effects